56 millions for new projects in DEMO 2000

DEMO 2000 allocated fundings for nine new projects focusing on qualification and piloting technology that will help reduce costs, improve efficiency and performance on the Norwegian oil shelf.

Well intervention at half price

The Norwegian entrepreneurial company Resonator AS has with support from Statoil, Wintershall, and the petroleum programs DEMO 2000 and PETROMAKS 2 in The Research Council of Norway (RCN) successfully demonstrated a new technology solution that removes mineral and hard deposits in production wells for oil and gas.

Resonator has reduced both energy and time spent in the execution of the operation in the well by 40 to 50 percent. One of the founders of the company, Svein Hestevik, says that this is just the tip of the iceberg of what the invention can contribute to in the oil industry.

Svein Hestevik has his own specially designed drill bit that is used with the equipment. Photo: Geelmuyden Kiese.

Svein Hestevik has his own specially designed drill bit that is used with the equipment. Photo: Geelmuyden Kiese.

We have been able to significantly reduce the costs of removing mineral deposits. We estimate that the costs are halved compared with «milling», which is the current method that is used. Yet, this is just the beginning. Now we look at how our «cautious blow drill» can realize the development of new fields, which are currently not developed when one hits hard formations. Fields like Nordvarg and Victoria can be reconsidered for development if you use our electro-hydraulic hammer drill, says Hestevik.

Svein Hestevik’s Resonator is one of several other energy efficiency projects promoted by the Research Council in the information brochure » Energy efficiency and reduction of greenhouse gases»

The deposits consist mainly of inorganic salts, the most common being calcium, barium and strontium sulfate. The salts attach to the inside of the well and may clog the well.

Pilot next

Many Norwegian fields struggle with deposits and could benefit from Resonators new technology. The next step will be to build a pilot of the tool and test the tool in the North Sea. Hestevik invites the industry to join the trial project.

Both operators and suppliers will have a lot to gain from joining the work ahead. The oil and gas industry are requiring cost reductions, and the new technology that we have developed can be one of many solutions that they need, says Hestevik.

The project started in August 2012 and performance reports are to be presented during July in 2015. The next step in the development of the technology will be to design and engineer a pilot tool that can be used in a producing well. The technology can also be developed for new, energy-efficient drilling in hard formations, and can also increase recovery in existing oil fields.

Broad support

Many see the potential of Resonators technology in a climate and environmental perspective. Both the oil companies and The Research Council of Norway see the opportunities in the project, and The Research Council of Norway has even provided financial support to the project through the petroleum programs PETROMAKS 2 and DEMO 2000. Resonators technology can reduce energy consumption in an operation by up to 50 percent, and this means that the climate benefits are good, especially considering that the majority of the power demand on the Norwegian shelf still is covered by old and inefficient gas turbines.

Resonator AS now welcomes the industry to take part in the results that the company has achieved in the project so far and invite representatives from the companies to its laboratory at NMBU (University of Ås), just outside Oslo, to join them for the road ahead.

For more information, please contact:
Svein Hestevik, CEO Resonator AS, (+47) 900 36 460

 


Norsk versjon av artikkelen

Brønnintervensjon til halv pris

Gründerbedriften Resonator AS har med støtte fra Statoil, Wintershall, og petroleumsprogrammet DEMO 2000 i Norges forskningsråd lykkes med en ny teknologiløsning for å fjerne mineralske og harde avleiringer i produksjonsbrønner for olje og gass.

Resonator har redusert både energi- og tidsforbruket i utførelsen av operasjonen i brønnen med hele 40 til 50 prosent. Gründer Svein Hestevik forteller at dette bare er toppen av isfjellet for hva oppfinnelsen kan bidra til i oljeindustrien.

Vi har redusert kostnadene ved å fjerne mineralske avleiringer betraktelig. Vi anslår en halvering av kostnadene sammenliknet med «milling», som er dagens metode. Likevel er dette bare begynnelsen. Nå ser vi på hvordan vår «forsiktige slagdrill» kan realisere utbygging av nye felt, som i dag stoppes av harde bergarter. Felt som Nordvarg og Victoria kan bli lønnsomme ved hjelp av vårt elektro-hydrauliske slagbor, sier Hestevik.

Svein Hesteviks Resonator er et av flere energieffektiviserende prosjekt som promoteres av i Forskningsrådet i informasjonsbrosjyren «Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser”

Harde avleiringer består hovedsakelig av uorganiske salter, hvorav de vanligste er kalsiumkarbonat, barium og strontiumsulfat. Saltene fester seg til innsiden av brønnen og tetter igjen.

Pilot neste

Mange norske felt sliter med avleiringer og kan ha god nytte av den nye oppfinnelsen til Resonator. Det neste nå blir å bygge et pilotanlegg og teste det nye verktøyet i Nordsjøen, og Hestevik inviterer industrien til å bli med på uttestingen.

Både operatører og leverandørindustrien vil ha mye å tjene på å bli med i det videre arbeidet. Olje- og gassindustrien trenger kostnadsreduksjonene, og den nye teknologien som vi har utviklet kan være en av løsningene, påpeker Hestevik.

Prosjektet startet i august 2012 og resultatrapportene skal presenteres i løpet av juli måned i 2015. Neste steg i utviklingen av teknologien vil være å designe og konstruere en pilot av verktøyet som skal kunne anvendes i en produserende brønn. Teknologien kan også videreutvikles for ny og energieffektiv boring i harde formasjoner, og for å øke utvinningen i eksisterende oljefelt.

Bred støtte

Mange ser Resonators potensial i et klima- og miljøperspektiv. Både oljeselskapene og Forskningsrådet ser muligheter i prosjektet, og Forskningsrådet har bidratt med finansiell støtte gjennom petroleumsprogrammene PETROMAKS 2 og DEMO 2000. Fordi Resonator reduserer energiforbruket i operasjonen med opptil 50 prosent er klimanytten god, spesielt med tanke på at brorparten av kraftbehovet på norsk sokkel fremdeles dekkes av gamle og ineffektive gassturbiner.

Resonator AS ønsker nå industrien velkommen til å ta del i de resultatene som bedriften har oppnådd i prosjektet hittil og inviterer representanter fra selskapene til sitt laboratorium ved NMBU (Universitetet i Ås), like utenfor Oslo, til å bli med dem på veien videre.

Les mer om prosjektet i Forskningsrådet informasjonsbrosjyre «Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser”

For mer informasjon kontakt:
Svein Hestevik, CEO Resonator AS, (+47) 900 36 460

Artikkel er skrevet av: Axel Hammer, Geelmuyden axel.hammer@gknordic.com